• ડૉ. નિકેશ કોટેચા OBE – બિઝનેસ અને ફીલાન્થ્રોપીમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન માટે.
  • લોર્ડ ડોલર પોપટ – બિઝનેસ અને રાજકારણમાં ઉત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ બદલ
  • યોગેશ મહેતા – બિઝનેસ અને ફીલાન્થ્રોપીમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન માટે.
  • ડૉ. ચાઈ પટેલ CBE – બિઝનેસ અને ફીલાન્થ્રોપીમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન માટે.
  • એમ્બેસેડર ડૉ. મુમતાઝ કાસમ – ડીપ્લોમસી અને એશિયન સમુદાયમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન માટે.
  • પૂજ્ય રામ બાપા – આધ્યાત્મિકતા અને એશિયન સમુદાયમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન માટે

LEAVE A REPLY

14 + nine =