ભારતમાં નવેમ્બર 2022 મહિનામાં કુલ GST આવક રૂ. 1,45,867 કરોડ થઇ છે જેમાંથી CGST રૂ. 25,681 કરોડ છે, SGST રૂ. 32,651 કરોડ છે, IGST રૂ. 77,103 કરોડ છે (માલની આયાત પર એકત્ર કરાયેલ રૂ. 38,635 કરોડ સહિત) અને રૂ.10,433 કરોડ (માલની આયાત પર એકત્રિત રૂ.817 કરોડ સહિત) સેસ છે.
સરકારે નિયમિત સેટલમેન્ટ તરીકે IGSTમાંથી રૂ.33,997 કરોડ CGST અને રૂ.28,538 કરોડ SGSTને સેટલ કર્યા છે. નવેમ્બર 2022 મહિનામાં નિયમિત સેટલમેન્ટ પછી કેન્દ્ર અને રાજ્યોની કુલ આવક CGST માટે રૂ.59678 કરોડ અને SGST માટે રૂ.61189 કરોડ છે. વધુમાં, કેન્દ્રએ નવેમ્બર 2022માં રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને GST વળતર તરીકે રૂ.17,000 કરોડ પણ જાહેર કર્યા હતા.

LEAVE A REPLY

twenty + 2 =