નોર્થ વેસ્ટ લંડનના બ્રેન્ટ વિસ્તારમાં આવેલ વિલ્સડન ગેલેરીમાં અમદાવાદની "મુખોટે ક્રિએટીવ આર્ટ ફાઉન્ડેશન" અને જી. જે. પટેલ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંસ્થાના ઉપક્રમે શ્રીમતી કોકિલાબેન જી....